...

1390/06/02 ساعت 02:44

چــرا این قلب من خاموش باشد ؟

اگر خورشید را عشقت بیافروخت !

اگر عالم سرای این دو روز است ...

چرا نفس حریصم در عطش سوخت؟