عادتم تویی ... معتاد تو من !

1390/05/11 ساعت 19:34

خواست بخیه بزند زمان ، زخم نبودنت را با نخ خیال ...

اما چه فایده ...

که عشق باز هم عفونت کرد ... در قلبم ...

چون خیالم نیز آغشته به رویای تو بود ...