پناهنده احساسی !!!

1390/04/18 ساعت 18:51

بگذار مرز دلتنگی را رد کنم ...

ببین ... گذرنامه ام فقط مهر لبهایت را کم دارد ... !


+ داره بارون میاد !