نگاه ...

1390/03/01 ساعت 22:21


از در که داخل شدی ...

همه ایستادند ...

برای احترام ...

قلبم ایستاد ...

از اضطراب ...

...

هیچ وقت نگفته بودم ...

که همان نگاه اولت دیوانه ام کرد ...