نگاهم کن ...

1390/02/17 ساعت 23:24


هر بار که نسیم نگاهت بادبادک حواسم را هوا میکند ...

من میمانم و قلبم ...

من میمانم و احساس ...

... و تو ...